فروش و نصب ایزوگامفروش و نصب ایزوگام
فروش و قیر گونی با اجرافروش و قیر گونی با اجرا
زیرسازی پشت بام و محوطه سازی ایزوگام ایزو شرقزیرسازی پشت بام و محوطه سازی ایزوگام ایزو شرق
ایزوگام ایزو شرقایزوگام ایزو شرق
ایزوگام عایق بامایزوگام عایق بام
نصب ایزوگامنصب ایزوگام

ایزوگام طلوع شمس دو لایه استاندارد هر متر مربع با نصب

7900 تومان

ایزوگام شرق مشهد ثبت 6736 دو لایه استاندارد پودری هر متر مربع با نصب

9200 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران آلومینیومی دو لایه ( LA4 ) هر متر مربع با نصب

11000 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران ساده پودری هر متر مربع با نصب

9700 تومان

 

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر

4.500 تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی

50.200 تومان

قیمت قیر گونی 2 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا

9.100 تومان

قیمت 3 لایه قیر و 2 لایه گونی با قیر 70-60 خالص

14.300 تومان

قیمت 3 لایه قیر و گونی با قیر 70-60 خالص و گونی درجه 2 بنگال

19.200 تومان

کارشناسی و بازدید برای تمامی شهروندان تهرانی به طور رایگان انجام می گیرد .

   قیمت نصب ایزوگام در تهران

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب

8400 تومان

ایزوگام عایق مرجان مححصول بام گستر اصل تهران هر متر مربع با نصب

8100 تومان

ایزوگام سپهر شرق دلیجان دو لایه استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب

8200 تومان

ایزوگام حفاظ بام اصل دلیجان دو لایه استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب

8300 تومان

ایزوگام عایق مرجان بام نوع ساده پودری هر متر مربع با نصب

7900 تومان

ایزوگام مرجان دلیجان فویل دار هر متر مربع با تصب

7400 تومان

ایزوگام تهران عایق اصل دو لایه استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب 8300 تومان

ایزوگام بام پوشان دلیجان آلومینیومی هر متر مربع با نصب

7100 تومان

ایزوگام شرق دنا هر متر مربع با نصب هر متر مربع با نصب

7200 تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 دو لایه استاندارد پودری هر متر مربع با نصب

8400 تومان