فروش و نصب ایزوگامفروش و نصب ایزوگام
فروش و قیر گونی با اجرافروش و قیر گونی با اجرا
زیرسازی پشت بام و محوطه سازی ایزوگام ایزو شرقزیرسازی پشت بام و محوطه سازی ایزوگام ایزو شرق
ایزوگام ایزو شرقایزوگام ایزو شرق
ایزوگام عایق بامایزوگام عایق بام
نصب ایزوگامنصب ایزوگام

قیمت نصب ایزوگام در تهران

تماس09122795386

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب 8700 تومان

ایزوگام عایق مرجان محصول بام گستر اصل تهران هر متر مربع با نصب 8200 تومان

ایزوگام سپهر شرق دلیجان دو لایه استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب 8200 تومان

ایزوگام حفاظ بام اصل دلیجان دو لایه استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب 8700 تومان

ایزوگام عایق مرجان بام نوع ساده پودری هر متر مربع با نصب

7900 تومان

ایزوگام مرجان دلیجان فویل دار هر متر مربع با تصب

8700 تومان

ایزوگام تهران عایق اصل دو لایه استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب 8700 تومان

ایزوگام بام پوشان دلیجان آلومینیومی هر متر مربع با نصب

7200 تومان

ایزوگام شرق دنا هر متر مربع با نصب هر متر مربع با نصب

7200 تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 دو لایه استاندارد پودری هر متر مربع با نصب 8500 تومان

ایزوگام شرق مشهد ثبت 6736 دو لایه استاندارد پودری هر متر مربع با نصب

9000 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران آلومینیومی دو لایه ( LA4 ) هر متر مربع با نصب

10100 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران ساده پودری هر متر مربع با نصب

9800 تومان

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر

4.500 تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی

50.200 تومان

قیمت قیر گونی 2 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا

9.100 تومان

قیمت 3 لایه قیر و 2 لایه گونی با قیر 70-60 خالص

14.300 تومان

قیمت 3 لایه قیر و گونی با قیر 70-60 خالص و گونی درجه 2 بنگال

19.200 تومان

کارشناسی و بازدید برای تمامی شهروندان تهرانی به طور رایگان انجام می گیرد .