قیمت فروش ایزوگام با اجرت نصب

قیمت فروش ایزوگام با اجرت نصب ( با بیمه نامه و ضمانت نامه ۱۰ ساله )

۱. ایزوگام تهران عایق اصل فویل ……………………………………………. هر متر مربع ۸۰۰۰ تومان
۲. ایزوگام تهران عایق اصل فویل ……………………………………………. هر متر مربع ۷۷۰۰ تومان

۳. ایزوگام مرجان دلیجان فویل ………………………………………….. …… هر متر مربع ۷۶۰۰تومان

۴. ایزوگام مرجان دلیجان پودری …………………….. ……………………… هر متر مربع ۷۳۰۰ تومان

۵. ایزوگام عایق مرجان بام فویل ……………………. ……………………… هر متر مربع ۷۱۰۰ تومان

۶. ایزوگام مرجان دلیجان پودری ……………………………………………… هر متر مربع ۶۸۰۰ تومان

۷. ایزوگام حفاظ بام دلیجان فویل …………………………………………….. هر متر مربع ۷۲۰۰ تومان

۸. ایزوگام حفاظ بام دلیجان پودری …………………………………………… هر متر مربع ۶۹۰۰ تومان

۹. ایزوگام بام گستر دلیجان کد ۱۱۷ فویل ………………. ………………… هر متر مربع ۸۵۰۰ تومان

۱۰. ایزوگام بام گستر دلیجان کد ۱۱۷ پودری …………. ………………….. هر متر مربع ۸۲۰۰ تومان

۱۱. ایزوگام شرق دلیجان فویل ………………………… ……………………. هر متر مربع ۷۳۰۰ تومان

۱۲. ایزوگام شرق دلیجان پودری ……………….. …………………………… هر متر مربع ۷۰۰۰ تومان