اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.

اسفند ۲۱, ۱۳۹۳

اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.

اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.