سطح شهر مکزیک سالانه ۲۵ سانتی متر نشست میکند.

فروردین ۲۳, ۱۳۹۴

سطح شهر مکزیک سالانه ۲۵ سانتی متر نشست میکند.

سطح شهر مکزیک سالانه ۲۵ سانتی متر نشست میکند.