قلب انسان بطور متوسط ۱۰۰ هزار بار در سال میتپد.

دی ۲۱, ۱۳۹۴

قلب انسان بطور متوسط ۱۰۰ هزار بار در سال میتپد.

قلب انسان بطور متوسط ۱۰۰ هزار بار در سال میتپد.